Ikke lett å være «tretten»

15kuldioramathirteenthemusical-10

Se resten av bildene fra forestillingen nederst i innlegget eller HER

En dagsaktuell musikal om vennskap, svik, kjærlighet og intriger hadde norgespremière på Sarpsborg scene torsdag. Diorama leverte en fabelaktig musikal.

Det var du­ket for Norgespremiere på «Thirteen The Musical» med ungdomspartiet i Dio­ra­ma Sang, Dans og Drama tors­dag.

Mu­si­ka­len ble for før­s­te gang spilt på Broad­way i 2008.

Høyt nivå

Tors­dag kveld ble den spilt på Sarps­borg sce­ne, og ung­dom­men i Dio­ra­ma vis­te et enda høy­ere nivå enn tid­li­ge­re.

Ho­ved­rol­le­in­ne­ha­ver­ne Adam Olsen (14) og Bea­tri­ce Lystad Ak­sel­sen (13) spil­te hen­holds­vis «Evan» og «Pat­ri­ce» og de els­ker job­ben de gjør i Dio­ra­ma. Det er ikke bare bare å være «tretten» igjen.

– Jeg els­ker det­te, det er så utro­lig gøy, for­tel­ler Bea­tri­ce til SA et­ter fore­stil­lin­gen.

Aktuell ungdomsmusikal

His­to­ri­en hand­ler om 12-år­in­gen «Evan Goldman» som snart blir tret­ten, en jø­disk gutt som må for­la­te New York på grunn av for­eld­re­nes skils­mis­se. Han flyt­ter til Apple­ton, In­di­ana der han prø­ver å få de kule på sko­len i sin Bahr Mitzvah.

14-år­in­gen Adam Olsen gjør en strå­len­de jobb i rol­len som «Evan».

– Det var vel­dig dei­lig å en­de­lig kun­ne vise hva vi har job­bet hardt og len­ge med, på­pe­ker han.

– Det lig­ger mye tre­ning bak, og vi har hatt det vel­dig gøy den sis­te ti­den, leg­ger han til.

Stå­le Victor Ned­rum (18) spil­te Olsens mot­stan­der «Brett».

18-år­in­gen kjen­te seg igjen i noe da han tol­ket en 13-år­ing.

– Man­ge kjen­ner seg igjen, og jeg syns pre­mi­èren gikk kjem­pe­bra. Det er hyg­ge­lig at så man­ge folk valg­te å kom­me hit å se på oss, sier han.

Kjente du deg igjen?

– Nja, kanskje i noe, nøler han og humrer.

– Klart han gjør det, tilføyer regissør Philip Bøckmann med et smil.

Vennepar: Beatrice Lystad Akselsen (t.v.) og Olsen (t.h.) spilte gode venner. Men vennskapet gikk ikke på skinner hele veien. Vennskapsforholdet skapte også en del intriger. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

Vennepar: Beatrice Lystad Akselsen (t.v.) og Olsen (t.h.) spilte gode venner. Men vennskapet gikk ikke på skinner hele veien. Vennskapsforholdet skapte også en del intriger. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

Pub­li­kum som fant vei­en til Sarps­borg sce­ne tors­dag fikk også kjen­ne på fø­lel­sen av å være 13 år igjen.

Mu­si­ka­len var kryd­ret med hu­mor, lat­ter, pin­li­ge si­tua­sjo­ner og tå­rer.

Re­plik­ke­ne satt som et skudd hele vei­en, og pub­li­kum lo vel­dig til ti­der.

Ung­dom­men i Dio­ra­ma le­ver­te en mu­si­kal på høyt nivå, og le­der­ne Anne Mari El­ve­stad og Wan­ja Eng­dal var su­per stol­te og for­nøy­de et­ter nor­ges­pre­miè­ren tors­dag kveld.

– Thirteen har vært et vel­dig spe­si­elt styk­ke og job­be med. Ung­dom­men spil­ler ka­rak­te­rer på så å si sin egen al­der, som jeg har sagt før mø­ter de seg på en måte i døra, for­tel­ler El­ve­stad.

– Vi er vel­dig for­nøy­de, leg­ger Eng­dal til.

Mu­si­ka­len hand­ler i bunn og grunn om det å bli ak­sep­tert, og å pas­se inn hos de «ret­te ven­ne­ne».

Også Bøck­mann var strå­len­de for­nøyd.

– Jeg er en vel­dig stolt re­gis­sør nå, de er så utro­lig flin­ke, av­slut­ter Bøck­mann.

Teks og foto: Vetle Granath Magelssen (Sarpsborg Arbeiderblad)

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Thirteen The Musical”]

Categories: Nyheter